Amazon Warunki korzystania

Amazon Services Europe
Ostatnia aktualizacja: Sierpień 2018

Witaj na Amazon! Amazon Services Europe S.à r.l. i podmioty stowarzyszone („my”, „Amazon”), dostarcza funkcje witryny internetowej oraz inne produkty i usługi („usługi Amazon”) Użytkownikowi na następującym warunkach („Warunki użytkowania”).

Korzystanie z usług Amazon oznacza zgodę na niniejsze warunki. Prosimy o uważne ich przeczytanie.

Oferujemy szeroki wybór usług Amazon, których dotyczyć mogą warunki dodatkowe. Korzystając z usługi Amazon (na przykład, Selling on Amazon, Amazon Webstore, Fulfillment by Amazon, Product Ads i Marketplace Web Services) Użytkownik może także być objęty wytycznymi, warunkami i umowami dotyczącymi konkretnej usługi Amazon („Warunki świadczenia usługi”). Jeżeli niniejsze warunki użytkowania są niezgodne z „Warunkami świadczenia usługi”, pierwszeństwo przysługuje „Warunkom świadczenia usługi”.

PRYWATNOŚĆ

W celu zrozumienia naszych praktyk prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami ochrony prywatności, które dotyczą także korzystania z usług Amazon.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

W przypadku korzystania z niektórych usług Amazon lub wysyłania do nas e-maili Użytkownik komunikuje się z nami elektronicznie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji przesyłanych drogą elektroniczną. Z Użytkownikiem możemy kontaktować się przy pomocy e-maili, poprzez umieszczanie informacji na naszych witrynach, przekazywanie powiadomień za pomocą naszych aplikacji mobilnych lub przy użyciu innych środków komunikacji elektronicznej. Użytkownik zgadza się, że wszystkie umowy, powiadomienia, oświadczenia oraz pozostałe informacje przekazywane przez nas elektronicznie są zgodne z zasadą pisemności.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści stanowiące element usługi Amazon lub udostępnione za pośrednictwem usługi Amazon, takie jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, treści cyfrowe do pobrania, kompilacje danych oraz oprogramowanie stanowią własność Amazon lub dostawcy treści i są chronione przez przepisy dotyczące praw autorskich obowiązujące w Luksemburgu i Wielkiej Brytanii oraz przez prawo międzynarodowe. Kompilacje wszelkich treści stanowiących element usługi Amazon lub udostępnione za pośrednictwem usługi Amazon są wyłączną własnością Amazon i są chronione przez przepisy dotyczące praw autorskich obowiązujące w Luksemburgu i Wielkiej Brytanii oraz przez prawo międzynarodowe. Wszelkie oprogramowanie używane w usłudze Amazon stanowi własność Amazon lub dostawcy oprogramowania i jest chronione przez przepisy dotyczące praw autorskich obowiązujące w Luksemburgu i Wielkiej Brytanii oraz przez prawo międzynarodowe.

ZNAKI HANDLOWE

Amazon i Amazon Services oraz logo Amazon i Amazon Services, jak również inne grafiki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty oraz nazwy produktów i usług stanowiące część usługi Amazon lub udostępniane za pośrednictwem usługi Amazon są znakami handlowymi lub identyfikatorami wizualnymi zastrzeżonymi w Luksemburgu i innych państwach. Znaki handlowe i identyfikatory wizualne Amazon nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z żadnymi produktami lub usługami niebędącymi produktami lub usługami Amazon, w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować niepewność Użytkowników lub w jakikolwiek sposób, który mógłby być uwłaczający lub dyskredytujący dla Amazon. Wszystkie inne znaki handlowe niebędące własnością Amazon są własnością ich posiadaczy, którzy mogą, ale nie muszą być stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez Amazon.

PATENTY

Do usług Amazon oraz funkcji i usług dostępnych za pośrednictwem Amazon zastosowanie ma jeden lub więcej patentów będących własnością Amazon. Elementy usług Amazon działają w oparciu o licencje związane z jednym lub kilkoma patentami. Kliknij, aby wyświetlić niepełną listę mających zastosowanie patentów Amazon oraz patentów powiązanych z licencjami.

LICENCJA I DOSTĘP

Pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków użytkowania oraz zapłacenia wszelkich mających zastosowanie opłat, Amazon Services Europe S.à r.l. udziela ograniczonej licencji na dostęp do niniejszej usługi Amazon i wykorzystywanie jej do użytku osobistego, z wyłączeniem pobierania (innego niż do pamięci podręcznej), modyfikowania w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Amazon. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży lub wykorzystywania do celów komercyjnych jakiejkolwiek usługi Amazon lub jej treści, jakiegokolwiek wykorzystania pochodnego jakiejkolwiek usługi Amazon lub jej treści bądź wykorzystywania jakichkolwiek technik eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych. Niniejsza usługa Amazon lub jakakolwiek część niniejszej usługi Amazon nie może być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób w celach komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zabrania się kadrowania lub stosowania technik kadrowania do znaków handlowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub kształtu) Amazon bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zabrania się stosowania znaczników meta lub jakiegokolwiek innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego nazwy lub znaki handlowe Amazon bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Wszelkie nieuprawnione użycie powoduje wycofanie zgody lub licencji udzielonej przez Amazon Services Europe S.à r.l. Użytkownik otrzymuje ograniczone, odwoływalne, nieprzenaszalne, niepodlegające podlicencjonowaniu i niewyłączne prawo to utworzenia odsyłacza do strony domowej services.amazon.co.uk pod warunkiem, że odsyłacz ten nie będzie przedstawiał firmy Amazon, jej produktów lub usług w fałszywy, mylący, deprecjonujący lub w jakikolwiek inny negatywny sposób. Zabrania się wykorzystywania jakiegokolwiek logo lub innych zastrzeżonych znaków graficznych lub handlowych Amazon jako elementu odsyłacza bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

KONTO UŻYTKOWNIKA

Użytkownik korzystający z dowolnej usługi Amazon ma obowiązek zachowania poufności danych konta i hasła oraz ograniczenia dostępu do komputera i innych stosownych urządzeń. Użytkownik zgadza się także na przyjęcie odpowiedzialności za wszystkie operacje wykonane z użyciem konta lub hasła użytkownika. Usługi Amazon nie są przeznaczone dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia mogą używać usług Amazon wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Amazon zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi, skasowania konta lub usunięcia bądź edycji treści według własnego uznania.

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

Dostarczając materiał, jeżeli nie wskazano inaczej, Użytkownik przyznaje Amazon niewyłączne, nieodpłatne, nieodwołalne i w pełni podlegające podlicencjonowaniu prawo do wykorzystywania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych, dystrybuowania i prezentowania dostarczonych treści na całym świecie z wykorzystaniem dowolnych mediów, o ile Użytkownik ma prawo do przyznania takiej licencji na mocy stosownych przepisów prawa. Użytkownik udziela Amazon i podllicencjobiorcom Amazon prawa do wykorzystywania nazwiska przekazanego wraz ze wspomnianą treścią, jeżeli uznają to za stosowne. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do dostarczanych treści, że treści są poprawne, że wykorzystanie dostarczonych przez Użytkownika treści nie narusza niniejszej polityki i nie spowoduje szkód dla osób fizycznych lub prawnych oraz że Użytkownik odpowiada ze wszelkie roszczenia wobec Amazon, które mogłyby pojawić się w związku z dostarczonymi przez Użytkownika treściami. Amazon ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania i edytowania lub usuwania wszelkich aktywności lub treści. Amazon nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności i nie przyjmuje jakichkolwiek zobowiązań w związku z treściami dostarczonymi przez Użytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie.

ROSZCZENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Amazon respektuje prawa autorskie innych osób. Jeżeli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, zgłoś naruszenie praw autorskich zgodnie z naszą procedurą zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

OPISY USŁUG

Amazon stara się zachować jak największą dokładność, jednakże nie gwarantuje, że opisy usług lub inne treści związane z usługą Amazon są dokładne, kompletne, rzetelne, aktualne lub pozbawione błędów. Amazon dostarcza odsyłacze do innych witryn, nad którymi Amazon nie ma kontroli. Amazon nie odpowiada za dostępność takich witryn lub zasobów zewnętrznych, nie zatwierdza jakichkolwiek treści, materiałów reklamowych, produktów lub innych materiałów na tych witrynach lub w tych zasobach bądź dostępnych z tych witryn lub zasobów oraz nie ponosi za odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, materiały reklamowe, produkty lub inne materiały na tych witrynach lub w tych zasobach bądź dostępnych z tych witryn lub zasobów.

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

USŁUGI AMAZON SĄ DOSTARCZANE PRZEZ AMAZON W AKTUALNEJ POSTACI I W MIARĘ ICH DOSTĘPNOŚCI. AMAZON NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA USŁUGI AMAZON LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD USŁUGI AMAZON. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE UŻYWA USŁUGI AMAZON NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. AMAZON ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYCOFANIA LUB USUNIĘCIA DOWOLNYCH INFORMACJI Z USŁUGI AMAZON W DOWOLNYM MOMENCIE WEDŁUG SWOJEGO UZNANIA. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA, AMAZON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMNIEMANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. AMAZON SERVICES NIE GWARANTUJĄ, ŻE USŁUGA AMAZON, JEJ SERWERY LUB E-MAILE BĄDŹ INNE POWIADOMIENIA WYSYŁANE Z AMAZON SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. AMAZON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAŁE NA SKUTEK KORZYSTANIA Z USŁUGI AMAZON, W TYM, MIĘDZY INNYMI, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, KARNE LUB NASTĘPCZE. PRZEPISY PRAWNE NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJI NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZEŃ GWARANCJI DOMNIEMANYCH LUB WYŁĄCZENIA BĄDŹ OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST OBJĘTY TAKĄ JURYSDYKCJĄ, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZASTRZEŻENIA, WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA.

PRAWO WŁAŚCIWE

Używając usług Amazon Użytkownik zgadza się, że prawem właściwym dla niniejszych warunków użytkowania oraz dla rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Użytkownikiem i Amazon jest prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga, bez względu na możliwość wystąpienia konfliktu przepisów prawnych oraz postanowienia konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Amazon lub w związku z niniejszą umową (a) mogą być rozstrzygane w sądach rejonowych miasta Luksemburg, Luksemburg, jeżeli Użytkownik w celu uzyskania dostępu do usług Amazon nie zarejestrował się jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz (b) będą rozstrzygane wyłącznie w sądach rejonowych miasta Luksemburg, Luksemburg, jeżeli Użytkownik w celu uzyskania dostępu do usług Amazon zarejestrował się jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

POLITYKI DOTYCZĄCE USŁUG AMAZON; MODYFIKOWANIE, ZASADA ROZDZIELNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się z wszystkimi wykorzystywanymi przez Użytkownika usługami Amazon przekazanymi lub udostępnionymi w inny sposób poprzez stosowne usługi Amazon. Polityki te dotyczą także dostępu do usług Amazon i korzystania z usług Amazon przez Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityk dotyczących usług Amazon oraz niniejszych warunków użytkowania. W przypadku uznania któregokolwiek z niniejszych postanowień za nieważne, nieobowiązujące lub bezskuteczne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to uznaje się za wyłączone z niniejszych warunków użytkowania bez wpływu na obowiązywanie lub skuteczność pozostałych warunków.

NASZ ADRES

Amazon Services Europe S.à r.l, Société à responsabilité limitée, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Kapitał zakładowy: 37.551 EUR
Zarejestrowano w Luksemburgu
Numer w rejestrze podmiotów gospodarczych (Luksemburg): B 93815
Numer zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej: 1 100416
Numer identyfikacji podatkowej (Luksemburg): LU 19647148
Zawiadomienie i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Jeżeli uważasz, że naruszono przysługujące Ci prawa autorskie, możesz wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia. Właścicielom praw i ich przedstawicielom, którzy wypełnią i prześlą formularz zgłoszenia, w którym poinformują nas o wszelkich domniemanych naruszeniach praw, odpowiadamy niezwłocznie.

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia możemy podjąć określone działania, w tym usunąć informację lub element. Podjęcie takich działań nie oznacza przyznania się do naruszenia praw autorskich i przyjęcia odpowiedzialności oraz nie pozbawia nas jakichkolwiek praw, środków zaradczych lub środków obrony, prawo do użycia których niniejszym wyraźnie sobie zastrzegamy. Ponadto, przesłanie formularza zgłoszenia oznacza przyznanie Amazon prawa do wykorzystania, powielania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia prac pochodnych, oraz prezentowania jego treści na całym świecie z wykorzystaniem dowolnych mediów. Obejmuje to przekazanie formularza zgłoszenia do stron powiązanych z dostarczeniem treści potencjalnie naruszających prawa autorskie. Zgłaszający odpowiada ze wszelkie roszczenia osób trzecich wobec Amazon, które mogłyby pojawić się w wyniku przekazania formularza zgłoszenia lub w związku z przekazaniem formularza zgłoszenia.

Ważne ostrzeżenie: podanie w przesłanym do Amazon formularzu zgłoszenia fałszywych, mylących lub niepoprawnych informacji może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o zasięgnięcie porady prawnej.

WARUNKI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA AMAZON

Zamieszczone niżej warunki dodatkowe dotyczą każdego oprogramowania (w tym wszelkich aktualizacji lub ulepszeń oprogramowania oraz wszelkiej powiązanej dokumentacji) udostępnianego Użytkownikowi w związku z usługami Amazon („oprogramowania Amazon”).

1. Zamieszczone niżej warunki dodatkowe dotyczą każdego oprogramowania (w tym wszelkich aktualizacji lub ulepszeń oprogramowania oraz wszelkiej powiązanej dokumentacji) udostępnianego Korzystanie z oprogramowania Amazon. Użytkownik może korzystać z oprogramowania Amazon wyłącznie w celu używania usług Amazon w postaci dostarczonej przez Amazon i w sposób dopuszczony niniejszymi warunkami użytkowania i warunkami świadczenia usługi. Zabrania się włączania jakiegokolwiek fragmentu oprogramowania Amazon do własnych programów lub kompilowania jakiegokolwiek fragmentu oprogramowania w połączeniu z własnymi programami, przesyłania celem wykorzystania w innych usługach lub sprzedawania, wynajmowania, podnajmowania, użyczania, wypożyczania, dystrybuowania lub podlicencjonowania oprogramowania Amazon bądź przyznawania w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek praw do całości lub części oprogramowania Amazon. Zabrania się wykorzystywania oprogramowania Amazon dla celów niezgodnych z prawem. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania zapewniania oprogramowania Amazon oraz odebrania prawa do korzystania z oprogramowania Amazon w dowolnym momencie. Prawo do korzystania z oprogramowania Amazon wygasa automatycznie, bez powiadomienia z naszej strony, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszych warunków użytkowania lub warunków świadczenia usługi. W przypadku, gdy oprogramowanie Amazon (lub oprogramowanie zawarte w oprogramowaniu Amazon) zawiera dodatkowe elementy lub jest dystrybuowane z dodatkowymi elementami oprogramowania pochodzącymi od podmiotów zewnętrznych, elementy takie, wskazane w powiązanej dokumentacji, mogą podlegać warunkom dodatkowym określonym przez te podmioty zewnętrzne, regulującym sposób korzystania z takiego oprogramowania w przypadku niezgodności z niniejszymi warunkami użytkowania. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w usłudze Amazon stanowi własność Amazon lub dostawców oprogramowania Amazon i jest chronione przez przepisy prawa autorskiego obowiązujące w Luksemburgu i przepisy prawa międzynarodowego Użytkownikowi w związku z usługami Amazon („oprogramowania Amazon”).

2. Korzystanie z oprogramowania podmiotów zewnętrznych. Korzystając z oprogramowania Amazon, Użytkownik może także używać usług jednego lub kilku podmiotów zewnętrznych, takich jak dostawca usług łączności bezprzewodowej lub usług platformy mobilnej. Korzystanie z takich usług podmiotów zewnętrznych może być przedmiotem oddzielnych polityk, warunków użytkowania oraz opłat, określonych przez te podmioty zewnętrzne.

3. Zakaz odtwarzania kodu źródłowego. Zabrania się przeprowadzania samodzielnie oraz zachęcania, pomagania lub zezwalania innym osobom na kopiowanie, modyfikowanie, odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie, dezasemblowanie lub manipulowanie w jakikolwiek inny sposób przy całości lub części oprogramowania Amazon, jak również tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych opartych na oprogramowaniu Amazon.

4. Aktualizacje. W celu zapewnienia aktualności oprogramowania Amazon oferujemy automatyczne lub ręczne aktualizacje, bez powiadamiania Użytkownika.
© 2020 Amazon.com lub jej podmioty stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.